HomeBài tập cấu trúc dữ liệu và giải thuật có lời giải

Bài tập cấu trúc dữ liệu và giải thuật có lời giải

16:55, 27/03/2021

Mời các bạn cùng tham khảo bài tập cấu trúc dữ liệu và giải thuật được tổng hợp các bài tập thực hành hữu ích và cần thiết, giúp các bạn thêm tài liệu để ôn tập, hệ thống kiến thức và làm thật tốt các dạng bài tập thực hành về cấu trúc dữ liệu và giải thuật.


Bạn đang xem: Bài tập cấu trúc dữ liệu và giải thuật có lời giải

*

Khoa Công Nghệ Thông Tin Môn: CTDL & GT Bài thực hành số 1Bài tập 1: Viết chương trình minh hoạ các giải thuật tìm kiếm và sắp xếp trên mảng có kích thước n phầntử nguyên. Chương trình được mô tả với các yêu cầu như sau: Cài đặt hàm tìm kiếm: o Tìm kiếm tuần tự (tuyến tính) cho mảng bất kỳ o Tìm kiếm nhị phân cho mảng dữ liệu được sắp tăng Cài đặt các hàm sắp xếp (tăng) theo phương pháp: o Chọn trực tiếp o Chèn trực tiếp o Nổi bọt o Đổi chỗ trực tiếp o Shell Sort o Quick Sort Các hàm sắp xếp phải minh hoạ trực quan: tại mỗi bước hoán vị a và a Ví dụ: hoán vị a<1> = 3 và a<6> = 2Bước 1: di chuyển 3 xuống dưới k dòng và 2 lên trên k dòngBước 2: di chuyển 3 qua vị trí cột của 2 và ngược lại Bước 3: di chuyển 2 xuống và 3 lên đúng vị trí cuối cùngTrường hợp sắp xếp theo kiểu chèn hơi khác, sinh viên tự tìm hiểu và cài đặt minh hoạ cho thuậttoán sắp xếp chèn.Lưu ý: mỗi hàm sẽ có tham số vào là mảng cần xử lý và kích thước của mảng, không dùng biến toàncục. Trong hàm main xây dựng một menu chọn, cho phép nhập vào một số rồi thực hiện chức năng tương ứng, menu có mô tả như sau: o Khởi tạo mảng dữ liệu a, cho phép nhập vào n, sau đó chương trình phát sinh ngẫu nhiên các phần tử cho mảng a o Xem phần tử của mảng o Tìm kiếm tuần tự o Tìm kiếm nhị phân o Sắp xếp chọn o Sắp xếp chèn o .… o 11. Sắp xếp theo Radix Sort o 12. Thoát VD: khi user nhập 1 thì tạo mảng, nhập 2 xem các phần tử của mảng, còn 11 thực hiện sắpxếp theo Radix Sort. Khi user nhập 12 thì kết thúc chương trình! Lưu ý: khi chọn chức năng tìm kiếm nhị phân, thì phải kiểm tra xem mảng đã được sắp tăngchưa, SV tự cài đặt chức năng kiểm tra này. Hướng dẫn Phần định nghĩa các hằng số dùng trong chương trình Hàm xuất mảng Hàm hoán vị minh họa di chuyển từng bước Hàm bubble sort sử dụng Swap trực quan trên Minh hoạ 1 phần của hàm main()Gợi ý chương trình://nạp thư viện#include #include #include //định nghĩa hằng#define MAX 100#define MAXV 100//định nghĩa các hàm//các hàm có protype như sau://ham nhap day so ngau nhienvoid nhap(int a<>, int &n);//ham hien thi day sovoid hienThi(int a<>, int n);//ham tim kiem su dung giai thuat tim kiem nhi phan//tra lai ket qua -1 khong tim thay//ngoai ra la vi tri tim duoc.int timKiemTuyenTinh(int a<>, int n, int x);//ham tim kiem nhi phanint timKiemNhiPhan(int a<>, int n, int x);//ham sap xep day so tang dung giai thuat sap xep noi botvoid sapXepNoiBot(int a<>, int n);//ham sap xep doi cho truc tiepvoid sapXepDoiChoTrucTiep(int a<>, int n);//ham sap xep chenvoid sapXepChen(int a<>, int n);//ham sap xep chon truc tiepvoid sapXepChon(int a<>, int n);//ham sap xep shell sortvoid shellSort(int a<>, int n);//ham sap xep nhanhvoid quickSort(int a<>, int n);void main(){ //khai bao mang a luu day so ngau nhien int a; in n; int chon; //hien thi menu do { //xoa man hinh clrscr(); //hien thi menu printf(”1: Tao day cac so ngau nhien”); printf(”2: Tim kiem tuyen tinh ”); printf(”3: Sap xep chon”); printf(”4: Sap xep doi cho truc tiep”); printf(”5: Sap xep noi bot”); printf(“6: Sap xep chen”); printf(”7: Shell Sort”); printf(”8: Quick Sort”); printf(”9: Tim kiem nhi phan”); printf(”10: Hien thi day so”); printf(”0 : Thoát”); //doc chon lua cua nguoi dung scanf(”%d”,&chon); //xu ly lua chon tren menu switch (chon){ case 1 : //goi ham nhap day so ngau nhien nhap(a,n); break ; case 2 : //thong bao nhap vao so can tim printf(“Cho biet so can tim:”); int x; scanf(“%d”, &x); //goi ham tim kiem tuyen tinh int i=timKiemTuyenTinh(a,n,x); //neu khong tim thay if (i==-1) printf(”Khong tim thay %d trong day so”,x); else printf(“Tim thay %d o vi tri %d trong day so”,x,i); //dung man hinh de xem ket qua getch(); break ; case 3 : //goi ham sap xep chon break ; case 4 : //goi ham sap xep doi cho truc tiep break ; case 5 : //goi ham sap xep noi bot break ; case 6 : //goi ham sap xep chen break ; case 7 : //goi ham Shell Sort break ; case 8 : //goi ham Quick Sort break ; case 9: //goi ham tim kiem nhi phan break; case 10: //goi ham hien thi day so break; default : chon=0 ; } }while (chon);}Phần còn lại sinh viên tự cài đặt! Mọi thắc mắc email về: vanthienhoang

Xem thêm: Đặc Điểm Của Nhà Cấp 4 Là Như Thế Nào Là Nhà Cấp 4, Như Thế Nào Là Nhà Cấp 4

yahoo.com.vn -2-Cấu trúc dữ liệu & giải thuật CNTT Bài thực hành số 3 Stack - QueueBài tập 3.1: Viết chương trình tính giá trị biểu thức trung tố theo các yêu cầu sau: 1. Nhập biểu thức trung tố: toán hạng, toán tử và dấu ngoặc VD: (20+5)/5+(7-3)*100 2. Chuyển biểu thức trung tố thành hậu tố (xuất ra màn hình) VD: 20 5 + 5 / 7 3 – 100 * + 3. Tính giá trị của biểu thức hậu tố VD: (20+5)/5+(7-3)*100 = 405Yêu cầu: Sinh viên cài đặt stack dùng danh sách liên kết: 1. Khai báo cấu trúc của phần tử trong DSLK dùng làm stack 2. Cài đặt các thao tác: IsEmpty, NewNode, FreeNode, Pop, Push… trên Stack.Hướng dẫn: 1. Chuyển biểu thức trung tố thành hậu tố: Duyệt biểu thức trung tố từ trái sang phải Nếu gặp toán hạng thì ghi vào chuỗi kết quả Nếu gặp dấu mở ngoặc thì push ⇒ stack Nếu gặp toán tử gọi là O1 thực hiện các bước sau: Chừng nào còn một toán tử O2 ở đỉnh stack và độ ưu tiên của O1 ≤ độ ưu tiên O2 thì lấy O2 ra khỏi stack và ghi vào chuỗi kết quả. Push O1 ⇒ stack 1Cấu trúc dữ liệu & giải thuật CNTT Nếu gặp dấu đóng ngoặc: thì lấy toán tử trong stack ra cho đến khi lấy được dấu mở ngoặc (lưu ý: pop dấu mở ngoặc ra, nhưng ko xuất ra chuỗi kết quả) Khi đã duyệt kết biểu thức trung tố, lấy tất cả toán tử trong stack và ghi vào chuỗi kết quả. 2. Tính giá trị biểu thức hậu tố: Đọc biểu thức từ trái sang phải Nếu là toán hạng: Push ⇒ stack Nếu gặp toán tử: Lấy 2 toán hạng trong stack ra Tính giá trị của 2 toán hạng đó theo toán tử Push kết quả ⇒ stack Khi quá trình kết thúc thì con số cuối cùng còn lại trong stack chính là giá trị của biểu thức đó.Bài tập 3.2: Bài toán Tháp Hanoi được mô tả như sau: cho 3 cột được đánh số lần lượt là 1, 2 và 3. Có n đĩa được sắp theo thứ tự đĩa nhỏ ở bên trên đĩa lớn. Hãy liệt kê các bước thực hiện để chuyển tất cả các đĩa từ cột 1 sang cột 2. Quy luật di chuyển như sau: 1. Mỗi bước chỉ di chuyển 1 đĩa từ cột này sang cột khác. 2. Đĩa có bán kính nhỏ luôn sắp trên đĩa có bán kính lớn. 1 2 3 1 2 3Yêu cầu: Viết chương trình nhập vào số đĩa n, thực hiện các bước di chuyển các đĩa, mỗibước di chuyển cho biết cột nguồn (cột lấy đĩa) và cột đích (cột đặt đĩa). Giải thuậtdi chuyển không đệ quy, dùng stack để chứa thông tin tạm thời trong quá trình dichuyển. 2Cấu trúc dữ liệu & giải thuật CNTT Sinh viên cài đặt stack dùng danh sách liên kết, mỗi node phần info chứa 3thông tin {số đĩa di chuyển, cột nguồn, cột đích}.Hướng dẫn: Như chúng ta biết bài toán tháp Hanoi thường được giải bằng phương pháp đệquy. Tuy nhiên có thể giải bằng cách dùng stack để khử đệ quy. Để thực hiện việclưu trữ tạm trong quá trình di chuyển chúng ta dùng một stack. Trong đó mỗi phầntử của stack này chứa các thông tin gồm: số đĩa di chuyển (N), cột nguồn bắt đầudi chuyển (Nguon) và cột đích là nơi cần di chuyển đến (Dich). Ở đây không cầnlưu cột trung gian vì có 3 cột đánh số là 1, 2 và 3 thì cột trung gian để di chuyểnlà: 6 – (Nguon+Dich). Đầu tiên đưa vào stack thông tin di chuyển {n, 1, 2}, tức là di chuyển n đĩa từcột 1 sang cột thứ 2 qua cột trung gian là 6-(1+2) = 3. Tại mỗi bước khi lấy trong stack ra một phần tử. chúng ta thực hiện như sau: Nếu N = 1: ⇒ di chuyển đĩa từ cột Nguon -> cột Dich Ngược lại (nếu N > 1): • Xác định cột trung gian TrungGian = 6 – (Nguon+Dich) • Push ⇒ stack thông tin di chuyển {N-1, TrungGian, Dich} • Push ⇒ stack thông tin di chuyển {1, Nguon, Dich} • Push ⇒ stack thông tin di chuyển {N-1, Nguon, TrungGian} Quá trình còn thực hiện khi stack khác rỗng.Nhận xét: Lưu ý thứ tự khi đưa vào thông tin di chuyển vào stack. Trong phầntrên thông tin {N-1, Nguon, TrungGian} được đưa vào stack sau cùng nên chúngsẽ được lấy ra trước tiên, kế đến là thông tin di chuyển {1, Nguon, Dich} và cuốicùng là thông tin di chuyển {N-1, TrungGian, Dich}.Bài tập 3.3: Viết chương trình quản lý kho đơn giản thực hiện các chức năng sau: 1. Cho phép thêm một mặt hàng vào kho 2. Xuất một mặt hàng ra khỏi kho 3Cấu trúc dữ liệu & giải thuật CNTT 3. Xem tất cả hàng hoá trong kho 4. Xem mặt hàng nào kế tiếp sẽ được xuất khoYêu cầu 1. Cài đặt cấu trúc dữ liệu HàngHoá: có các dữ liệu nào liệt kê ra 2. Cài đặt một Queue chứa các hàng hoá trong kho 3. Cài đặt các thao tác trên Queue 4. Cài đặt các chức năng theo mô tả của bài tập. Thời gian làm bài tập 3: từ Ngoài ra sinh viên có thể bổ sung những chức năng mở rộng tùy ý. Tất cả cácchức năng sáng tạo của sinh viên đều được đánh giá cao!Mọi thắc mắc email về: vanthienhoang
yahoo.com.vn 4 Môn: CTDL & GT Bài thực hành số 4 Cây nhị phân tìm kiếmBài tậpViết chương trình quản lý lịch công tác trong tháng đơn giản: cho phép nhập vào nội dungcông việc cần làm theo ngày, theo giờ. Trong một ngày có thể có nhiều công việc, mỗi côngviệc có giờ bắt đầu, tên công việc, nội dung công việc, tính chất công việc {rất quan trọng,quan trọng, bình thường, ko cần thiết}…Chương trình có các chức năng chính như sau: - Nhập nội dung công việc cần làm theo ngày, theo giờ - Xem lịch công tác theo ngày yêu cầu - Xem các công việc theo tính chất: rất quan trọng, quan trọng… - Xem các công việc đã hoàn tất - Xem các công việc chưa thực hiện - Xem các công việc từ ngày a đến ngày b - Xóa hay điều chỉnh lịch công tác. Nếu sau khi điều chỉnh, ngày nào không còn việc phải làm sẽ xóa khỏi lịch công tác. Yêu cầu: chương trình có cài đặt cây nhị phân tìm kiếm (BST): - Mỗi nút trên cây BST là một ngày của lịch công tác - Trong mỗi nút ngày trên cây lại chứa một danh sách liên kết lưu thông tin các công việc. - Khi thêm một công việc vào một ngày đã tồn tại trên cây, thì công việc này sẽ được đưa vào danh sách liên kết chứa các công việc theo thứ tự tăng dần của giờ bắt đầu.Hình vẽ minh họa cấu trúc cây lịch công tác Hình 1: Cấu trúc cây lịch công tác Nâng cao (không bắt buộc, dành cho sinh viên khá, giỏi)Thay danh sách liên kết chứa công việc trong ngày thành cây nhị phân tìm kiếm, khóa đểxây dựng cây BST con là giờ bắt đầu! Hình 2: Cấu trúc cây lịch công tác nâng cao Tất cả những chức năng sáng tạo của SV đều được đánh giá cao!