HomeKIẾN THỨCĐịnh giá tiếng anh là gì

Định giá tiếng anh là gì

16:17, 26/10/2021

Dưới đấy là một số thuật ngữ siêng ngành thẩm định và đánh giá giá

1. Valuation / Appraisal (n) => Thẩm định giá2. Valuer / Appraiser (n) => Thđộ ẩm định viên3. Property / Assets (n) => Tài sản; của cải; đồ dùng ssinh hoạt hữu4. Similar property (n) => Tài sản tương tự5. Single-property (n) => Tài sản riêng biệt biệt6. Market value (n) => Giá trị thị trường7. As of a given date (phr) => Vào thời điểm cầm thể8. Actual market transation (phr) =>Giao dịch thực tế bên trên thị trường9. Provide sound evidence (phr) => Cung cung cấp vật chứng cầm thể10. Estimate (v) => Đánh giá; ước lượng11. Determined (adj) => Được xác định12. Real estate industry (n) => Ngành BDS.13. accruals for depreciation: khấu hao tích lũy14. Adequate profitability: năng lực lợi nhuận tương ứng15. administrative sầu (compliance) review: Xem xét thực thi16. ad valorern property taxation: thuế định bên trên tài sản17. adjusted book value: quý giá sổ sách được điều chỉnh18. age-life method: phương pháp tuổi thọ19. risks yield (ARY): tỷ suất rủi ro toàn bộđôi mươi. asphối - based approach: phương thức phụ thuộc tài sản21. assumptions: các mang thiết22. auction: đấu giá23. average competent management: kỹ năng quản lý trung bình24. bomãng cầu vacantia: tài sản không người nhận25. book value: quý hiếm sổ sách26. Bundle of rights: nhóm quyền27. business valuation: thẩm định giá bán doanh nghiệp28. calibration: kiểm tra29. capitalization factor: vốn hóa30. capitalization: hệ số vốn hóa31. capitalization rate (all risks yield): tỷ suất vốn hóa32. capital structure: cơ cấu vốn33. carrying amount: số thực hiện34. cash flow: loại tiền35. cash generating unit: đơn vị chức năng hoạt động36. certificate of value: ghi nhận giá bán trị/ chứng từ giá trị37. comparable data: tài liệu so sánh38. comparable sales method: cách thức đối chiếu giá bán bán39. compliance review: để mắt tới chấp thuận40. compliance statement: cam kết tuân thủ41. component value: quý hiếm cấu thành42. condemnation: trưng dụng43. contract rent or Passing rent: hòa hợp đồng cho thuê44. control premium: tăng giá vì chưng quyền kiểm soát45. cost: chi phí46. cost approach: giải pháp tiếp cận đưa ra phí47. cost approach for valuing fine art: biện pháp tiếp cận chi phí cho đánh giá và thẩm định mỹ thuật48. cost model: quy mô bỏ ra phí49. curable depreciation: sút trừ có thể phục hồi50. current assets; gia sản giữ động51. Annuity => Trả góp52. Anticipation => Dự báo53. Assemblage value => Giá trị tầm thường (quý giá hội tụ)54. Assessed value => Giá trị ước lượng55. Rateable value => Tỷ lệ đánh thuế56. Taxation value => Tính thuế57. Asphối valuation => Thđộ ẩm định giá tài sản58. Auction price => Giá trúng thầu59. Biological asmix => Tài sản sinch học60. Business entity => Doanh nghiệp61. Business valuer => Thđộ ẩm định viên doanh nghiệp62. Compulsory acquisition/ purchase => Trưng thu/ sở hữu bắt buộc63. Contractor" method => Phương thơm pháp bên thầu64. Crop(ping) farms => Trang trại cây trồng65. Current cost Convention (Accounting) => Quy ước ngân sách hiện nay hành (kế toán)66. Dairy farms => Trang trại gia súc67. Damage => Hư hỏng68. Debenture => Giấy nợ69. Deed Restrictions và Restrictive Covenants => Các tinh giảm cùng quy định hạn chế70. Definition of the Valuation Assignment => Định nghĩa nhiệm vụ thẩm định và đánh giá giá71. Demad (in a Property market) => Cầu (trong Thị phần tài sản)72. Depreciable amount => Số khấu hao73. Depreciated Replacement cost => Chi tiêu sửa chữa sút trừ74. Depreciation => Giảm trừ

Bạn sẽ xem: Định giá chỉ giờ anh là gì


Bạn đang xem: Định giá tiếng anh là gì

*

Xem thêm: Tại Sao Phải Thiết Kế Tầng Áp Mái Là Gì ? Giải Pháp Cho Tầng Áp Mái Nhà Việt Nam

*

tin nhắn.comLiên kết: cửa hàng dịch thuật - Dịch thuật tiếng Anh - Dịch thuật tiếng Nhật - Dịch thuật giờ Hàn