HomeTÀI CHÍNHTrượt giá tiếng anh là gì

Trượt giá tiếng anh là gì

07:38, 26/03/2021
Sau khi đỉnh cao của Vai trái được hình thành, phản ứng tiếp theo là giá trượt xuống đến một mức độ nhất định, thường xảy ra với khối lượng giao dịch thấp.

Bạn đang xem: Trượt giá tiếng anh là gì


After the peak of the left shoulder is formed, there is a subsequent reaction and prices slide down to a certain extent which generally occurs on low volume.
Khi giá trượt xuống dưới đường viền cổ này và tiếp tục giảm sau khi hình thành Vai phải, nó là sự xác nhận cuối cùng của việc hoàn thành hình thế Đầu và Vai đỉnh.
When prices break through this neckline and keep on falling after forming the right shoulder, it is the ultimate confirmation of the completion of the Head and Shoulders Top formation.
Sau đó, nó bắt đầu trượt giá, trong hai năm 1977-1978 đã mất giá đến 30% giá trị và trong các năm 1982-1984 thì mất thêm 40% giá trị nữa.
Subsequently it depreciated, declining by about 30 per cent in 1977-8 and by a further 40 per cent in 1982–84.
Vào năm đó, Hồng Kông, một thời gian ngắn sau Trung Quốc, đồng silver dollar bị ngưng phát hành và bị trượt giá từ £1 = HK$15.36 lên đến HK$16.45.
In that year, Hong Kong, shortly after China, abandoned silver and introduced a crawling peg to sterling of £1 = HK$15.36 to HK$16.45.
Tuy nhiên, đồng đô la Jamaica đã bị trượt giá, bất chấp sự can thiệp, dẫn đến một tỷ giá bình quân của 73,4 J đổi 1 USD và 107,64 J đổi 1 € (Tháng 5 năm 2008).
The Jamaican dollar has been slipping, despite intervention, resulting in an average exchange rate of J$73.40 per US$1.00 and J136.2 per €1.00 (February 2011).
Lựa chọn mặc định cho giá trị trung bình là trung bình trượt đơn, nhưng các kiểu giá trị trung bình khác cũng có thể dùng khi cần thiết.
The default choice for the average is a simple moving average, but other types of averages can be employed as needed.
Trong khoảng thời gian tốt nhất của thế kỉ trước , không giống như nhiều quốc gia khác trong khu vực , Nhật Bản đã bị ảnh hưởng bởi tình trạng lạm phát , hay trượt giá . .
Unlike many other countries in the region , Japan has been hurt by deflation , or falling prices , for best part of the past decade .
Nhưng đó cũng là do sự trượt dốc giá trị thị trường của các công ty mà anh em nhà Ambani quản lý suốt một năm qua .
But it is also due to the fall in the market value of the Ambani brothers " firms over the past year .
Năm 1622, ngày 14 tháng 3, trong lúc chơi đùa với các bồi giá phu nhân thì Anne trượt ngã và sẩy thai lần thứ hai.

Xem thêm: Cách Rút Tiền Từ Atm Sacombank Cho Người Mới Lần Đầu, Atm Sacombank


On 14 March 1622, while playing with her ladies, Anne fell on a staircase and suffered her second stillbirth.
Box Office Mojo ước tính rằng Titanic là phim có doanh thu cao thứ năm mọi thời đại ở khu vực Bắc Mỹ sau khi đã điều chỉnh cho phù hợp với tỷ lệ trượt giá theo thời gian.
Box Office Mojo estimates that Titanic is the fifth highest-grossing film of all time in North America when adjusting for ticket price inflation.
Một số đồng nghiệp của tôi ở Yale, đặc biệt là Will Goetzmann và Barry Nalebuff, đã đặt ra một chính sách bảo hiểm đảm bảo cho các căn hộ chống lại sự trượt giá ở thành phố Syracuse, New York.
Some of my colleagues at Yale, Will Goetzmann and Barry Nalebuff particularly, have actually created an insurance policy that would insure homes against price declines in the city of Syracuse, New York.
Một số thương nhân mua vào khi giá chạm mức thấp của nửa dưới dải Bollinger và thoát ra khi giá chạm đường trung bình trượt nằm ở giữa dải.
Some traders buy when price touches the lower Bollinger Band and exit when price touches the moving average in the center of the bands.
Trong khi đó có thể là tin tốt cho người mua hàng , trượt giá làm tổn hại đến nền kinh tế như các công ty và người tiêu dùng có xu hướng đặt mua hàng với hy vọng giá sẽ tiếp tục giảm và họ sẽ có thể có được một thỏa thuận tốt hơn .
While that may be good news for shoppers , falling prices hurt the economy as companies and consumers tend to put off purchases , in hope that prices will continue to fall and they may get a better deal down the road .
Ở đây bạn có thể đặt số màn hình nền ảo đã muốn trên màn hình nền KDE. Hãy di chuyển con trượt để điều chỉnh giá trị
Here you can set how many virtual desktops you want on your KDE desktop. Move the slider to change the value
Cậu và Chiriko cùng học một trường trung học danh giá mà Jinta đã không thể vào học vì trượt kì thi tuyển.
He and Chiriko attend the same elite high school, which Jinta was unable to enter having failed the entrance exams.
Các cách tiếp cận giao dịch dựa trên quy tắc đơn giản hơn bao gồm chiến lược của Alexander Elder, trong đó đo lường hành vi của xu hướng giá của một công cụ sử dụng 3 trung bình trượt (moving average) khác nhau của các mức giá đóng cửa.
Simpler rule-based trading approaches include Alexander Elder"s strategy, which measures the behavior of an instrument"s price trend using three different moving averages of closing prices.
Quy ước tương tự như trên và BB giữa để chỉ trung bình trượt (hay giá trị của dải Bollinger giữa: Băng thông = (BB trên − BB dưới) / BB giữa Sử dụng các tham số chuẩn cho chu kỳ 20 của giá quá khứ và cộng/trừ 2 lần độ lệch chuẩn thì băng thông tương đương với 4 lần hệ số biến thiên của chu kỳ 20.
Writing the same symbols as before, and middleBB for the moving average, or middle Bollinger Band: Bandwidth = (upperBB − lowerBB) / middleBB Using the default parameters of a 20-period look back and plus/minus two standard deviations, bandwidth is equal to four times the 20-period coefficient of variation.
Họ được cho biết rằng họ sẽ phải đi đến một vùng lạnh giá và được trang bị với các giày trượt tuyết, và các thứ trang bị mùa đông khác.